loading
PIZZAPIRKO.SK
best pizza

SUPPORT

 

Ochrana osobnúých úşdajov

Spoločnosť Okrip, s.r.o., so so sídlom Vazovova 6838/9B, 81107 Bratislava, zapísaná Okresným súdom Bratislava l, vložka 98722/B, ICO: 47760966, IC DPH: 2SK2024085624 („Okrip“), prevúˇdzkovateÄľ stránky www.pizzapirko.sk, vyhlasuje, Ĺľe všetky osobnú© úşdaje (ÄŹalej aj „úşdaje“) súş povaĹľovanú© za prú­sne dú´vernú© a je s nimi nakladanú© v súşlade s platnú˝mi zúˇkonnú˝mi ustanoveniami v oblasti ochrany osobnú˝ch úşdajov.

BezpeÄŤie vašich osobnú˝ch úşdajov je pre núˇs prioritou. Osobnú˝m úşdajom a ich ochrane venujeme preto núˇleĹľitúş pozornosĹĄ. V tú˝chto Zúˇsadúˇch spracovania osobnú˝ch úşdajov („Zúˇsady“) by sme vúˇs chceli informovaĹĄ o tom, akú© osobnú© úşdaje o vúˇs zhromažďujeme a akú˝m spú´sobom ich ÄŹalej pouĹľú­vame.

1. Osobnú© úşdaje a ich spracovanie

1.1. Kategúłrie osobnú˝ch úşdajov

Zhromažďujeme rú´zne úşdaje v zúˇvislosti od toho, ktorú© z našich sluĹľieb vyuĹľú­vate.

PokiaÄľ u núˇs nakupujete, zhromažďujeme:

ÄŽalej spracovúˇvame tieto osobnú© úşdaje:

1.2. úšÄŤely spracovania osobnú˝ch úşdajov:

1.3. Odovzdanie osobnú˝ch úşdajov tretú­m stranúˇm

Vaše osobnú© úşdaje budúş odovzdanú© tretú­m osobúˇm ÄŤi inak sprostredkovanú© iba vtedy, ak je to nevyhnutnú© v rúˇmci plnenia kúşpnej zmluvy, zmluvy o VIP klube, na zúˇklade oprúˇvnenú©ho zúˇujmu alebo pokiaÄľ ste s tú˝m vopred vyslovili súşhlas.

PokiaÄľ tretie osoby pouĹľijúş úşdaje v rúˇmci ich oprúˇvnenú©ho zúˇujmu, nenesie za tieto spracovania sprúˇvca zodpovednosĹĄ. Tieto spracovania sa riadia zúˇsadami spracovania osobnú˝ch úşdajov prú­slušnú˝ch spoloÄŤnostú­ a osú´b.

3. ZabezpeÄŤenie osobnú˝ch úşdajov a obdobie uchovúˇvania

3.1. ZabezpeÄŤenie osobnú˝ch úşdajov

3.2. Obdobie spracovania

Osobnú© úşdaje spracovúˇvame a uchovúˇvame

V ostatnú˝ch prú­padoch vyplú˝va obdobie spracovania z úşÄŤelu spracovania alebo je danú© prúˇvnymi predpismi v oblasti ochrany osobnú˝ch úşdajov.

4. Prúˇva subjektov úşdajov

5. Webovú© strúˇnky

5.1. Súşbory cookies

Naše strúˇnky pouĹľú­vajúş tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vúˇs relevantnúˇ, zaujú­mavúˇ a pouĹľú­vateÄľsky prú­jemnúˇ. Cookies súş malú© textovú© súşbory, ktorú© súş uloĹľenú© vo vašom poÄŤú­taÄŤi, smartfúłne ÄŤi inom zariadenú­ a ktorú© sa pouĹľú­vajúş vo vašom prehliadaÄŤi. Viac informúˇciú­ o súşboroch cookies mú´Ĺľete núˇjsĹĄ tu. Súşbory cookies vyuĹľú­vame napr. na:

Niektorú© súşbory cookie mú´Ĺľu zhromažďovaĹĄ informúˇcie, ktorú© súş núˇsledne vyuĹľitú© tretú­mi stranami a ktorú© napr. priamo podporujúş naše reklamnú© aktivity (tzv. „cookie tretú­ch strúˇn“). Naprú­klad informúˇcie o kupovanú˝ch produktoch na našich strúˇnkach mú´Ĺľu byĹĄ zobrazenú© reklamnou agentúşrou v rúˇmci zobrazenia a prispú´sobenia internetovú˝ch reklamnú˝ch bannerov na vami zobrazovanú˝ch webovú˝ch strúˇnkach. PodÄľa tú˝chto úşdajov vúˇs však nemoĹľno identifikovaĹĄ.

5.2. VyuĹľitie súşborov cookies

Súşbory cookie pouĹľú­vanú© na našich strúˇnkach moĹľno rozdeliĹĄ na dva zúˇkladnú© typy. Krúˇtkodobú©, tzv. „session cookie“, súş zmazanú© ihneÄŹ, len ÄŤo ukonÄŤú­te núˇvštevu našich strúˇnok. Dlhodobú©, tzv. „persistent cookie“, zostúˇvajúş uloĹľenú© vo vašom zariadenú­ omnoho dlhšie alebo kú˝m ich ruÄŤne neodstrúˇnite (ÄŤas ponechania súşborov cookie vo vašom zariadenú­ zúˇvisú­ od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vúˇĹˇho prehliadaÄŤa).

Cookie moĹľno tieĹľ rozdeliĹĄ podÄľa ich funkÄŤnosti na:

5.3. Odmietnutie súşborov cookies

Nastavenie pouĹľitia súşborov cookies je súşÄŤasĹĄou vúˇĹˇho internetovú©ho prehliadaÄŤa. Vú¤ÄŤĹˇina prehliadaÄŤov súşbory cookies vo vú˝chodiskovom nastavenú­ automaticky prijú­ma. Súşbory cookies moĹľno pomocou vúˇĹˇho webovú©ho prehliadaÄŤa odmietnuĹĄ alebo obmedziĹĄ ich na vami vybranú© typy.

Informúˇcie o prehliadaÄŤoch a o spú´sobe nastavenia predvolieb pre súşbory cookie mú´Ĺľete núˇjsĹĄ na nasledujúşcich webovú˝ch strúˇnkach alebo v ÄŹalšej dokumentúˇcii internetovú˝ch prehliadaÄŤov

úšÄŤinnú˝ núˇstroj na sprúˇvu súşborov cookie je tieĹľ k dispozú­cii na strúˇnkach http://www.youronlinechoices.com/sk/

5.4. Odkazy

Naše webovú© strúˇnky obsahujúş odkazy na inú© webovú© strúˇnky, ktorú© súş praktickú© a obsahujúş informúˇcie. UpozorĹ�ujeme, Ĺľe tieto strúˇnky mú´Ĺľu byĹĄ vlastnenú© a prevúˇdzkovanú© ÄŹalšú­mi spoloÄŤnosĹĄami a organizúˇciami a majúş inú© zúˇsady zabezpeÄŤenia a ochrany osobnú˝ch úşdajov. Naša spoloÄŤnosĹĄ nemúˇ Ĺľiadnu kontrolu a nenesie Ĺľiadnu zodpovednosĹĄ za akú©koÄľvek informúˇcie, materiúˇl, produkty alebo sluĹľby nachúˇdzajúşce sa na tú˝chto webovú˝ch strúˇnkach alebo prú­stupnú© prostrednú­ctvom nich.

6. Kontaktujte núˇs

V prú­pade akú˝chkoÄľvek otúˇzok, komentúˇrov a Ĺľiadostú­, ÄŤo sa tú˝ka tú˝chto Zúˇsad, núˇs nevúˇhajte kontaktovaĹĄ na adrese ÄŤi zúˇkaznú­ckej linke uvedenej v pú¤te tú˝chto Zúˇsad alebo prostrednú­ctvom e-mailovej adresy.

Zodpovednúˇ osoba: info@pizzapirko.sk

Kontakt: Okrip spol. s.r.o.,

Michalskúˇ 2,

81101 Bratislava

Slovenskúˇ republika